سامانه گزارشات آنلاین
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
نمودار مقایسه اعضای دارای پروانه و کل اعضای سازمان به تفکیک رشته
آمار مقایسه اعضای دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی در شهرستان های استان خوزستان
آمار مقایسه مهندسین دارای پروانه به تفکیک پایه و صلاحیت برای هر رشته
آمار مقایسه مهندسین دارای پروانه به تفکیک دفتر نمایندگی ، پایه و صلاحیت برای هر رشته
آمار مقایسه مهندسین دارای پروانه به تفکیک دفاتر نمایندگی برای هر رشته
نمودار مقایسه تعداد اعضا و پروانه های سالانه از بدو تاسیس
نمودار تفکیکی سالانه جمع متراژ های کنترل شده توسط گروه بررسی نقشه
نمودار مقایسه آماری بازرسی های انجام شده به تفکیک نوع کنتور ( واحد گاز)
نمودار جمع متراژ های کنترل شده توسط گروه بررسی نقشه به تفکیک گروه ساختمانی
نمودار مقایسه میزان مشارکت دفاتر در گروه های مختلف ساختمانی ( ماهانه )
لیست دفاتر طراحی شهر اهواز